Privacy & cookies Policy

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn van het hoogste belang voor de vennootschap VA.S.CO ( hiernagenoemd VA.S.CO of wij of onze vennootschap), met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, ondernemingsnummer BE 0405 299 454, en wij stellen alles in het werk om te waarborgen dat onze technische en organisatorische maatregelen uw rechten betreffende de bescherming van uw gegevens respecteren.

Deze Privacy Policy beschrijft onze regels inzake het beheer, de verwerking en de opslag van persoonsgegevens die in het kader van onze diensten worden meegedeeld. Onder de term “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Toestemming

Door u te registreren voor onze diensten of door het contactformulier in te vullen op onze website http://www.vascogroup.com, stemt u ermee in dat VA.S.CO de meegedeelde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en/of gebruikt overeenkomstig de hierna uiteengezette regels.

Door ons uw toestemming te geven, behoudt u eveneens het recht op rechtzetting, het recht om vergeten te worden en/of het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

Verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op onze website verzameld door de vennootschap VA.S.CO waarvan de contactgegevens op het einde van onderhavig document worden vermeld.

Wanneer u zich voor onze diensten registreert, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: e-mail, aanspreking, voornaam, naam, btw-nummer (in voorkomend geval), wachtwoord, postadres, telefoonnummer, IP-adres(sen) en domeinnaam. Door onze diensten te gebruiken, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: verbindingsgegevens, navigatiegegevens wanneer u dit toestaat, historieken van bestellingen, klachten, incidenten en correspondentie op onze website. Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld door de acties die u op de website onderneemt (zie infra – paragraaf over de cookies).

Het verzamelen van uw persoonsgegevens heeft op de eerste plaats tot doel u een veilige, optimale, efficiënte en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Daartoe geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om:

Wat de klanten betreft die geregistreerd zijn op onze online bestelwebsite http://col.vascogroup.be, verwerken we hun gegevens met het oog op de uitvoering van de bestellingen.

Wat onze nieuwsbrieven en andere e-mails betreft, verwerken we uw persoonsgegevens op grond van de expliciete toestemming die u ons daarvoor hebt gegeven. U kunt zich gemakkelijk uitschrijven door te klikken op de desbetreffende links die in alle e-mails opgenomen is.

Hoewel we dit niet systematisch doen, kunnen we de verschillende percentages (bijvoorbeeld de doorklikratio, de opening rate en de bounce rate) alsook het aantal verstuurde e-mails opvolgen en analyseren teneinde de impact van onze mailingcampagnes te meten.

De op u betrekking hebbende persoonsgegevens die op de website worden verzameld, zijn bestemd voor gebruik door VA.S.CO en kunnen worden doorgegeven aan de ondernemingen waarop VA.S.CO een beroep kan doen in het kader van de uitvoering van haar diensten. Onze vennootschap verzekert dat al haar onderaannemingsbedrijven voldoen aan de vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens.

Wij transfereren in geen geval uw persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

Bovendien verstrekt VA.S.CO uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij

(1) u hierom vraagt of hiervoor toestemming geeft;

(2) de verstrekking vereist is om transacties te verwerken of de door u aangevraagde diensten te leveren;

(3) VA.S.CO daartoe wordt verplicht door een overheid of een regelgevende instantie, in geval van rechtsvordering, dagvaarding om te verschijnen of eender welke andere soortgelijke overheids- of gerechtelijke eis, of om een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen; of

(4) de derde bij de uitvoering van de diensten optreedt als vertegenwoordiger of onderaannemer van VA.S.CO (bijvoorbeeld: via de website www.manager.resto-wines.be of diensten van ondernemingen die promotiemateriaal onderhouden of ter beschikking stellen of in het kader van evenementen …).

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG of GDPR) beschikt u over het recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens, dat u kunt uitoefenen door een email te versturen naar privacy@vascogroup.be.

Uw verzoek zal binnen 30 dagen behandeld worden. We kunnen u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen.

Hebt u een account op onze online bestelwebsite http://col.vascogroup.be, dan kunt u eveneens te allen tijde zelf uw persoonsgegevens wijzigen door in te loggen op uw account en te klikken op de link “Mijn gegevens”.

U behoudt het recht om bij de hierna vermelde toezichthoudende overheid een klacht in te dienen uit hoofde van aantasting van de bescherming van uw gegevens.

Gegevensbescherming autoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
contact@apd-gba.be

Cookies

In het algemeen maakt VA.S.CO gebruik van cookies teneinde de website te verbeteren en te personaliseren en/of teneinde het bereik te meten. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u op het internet surft en onze websites bezoekt. Een cookie dient niet om persoonsgegevens zonder uw medeweten te verzamelen, maar om informatie over uw surfgedrag op onze website op te slaan, die direct gelezen kan worden door VA.S.CO bij een eventueel later bezoeken aan onze website.

Indien u alle cookies weigert, dan kan uw toegang beperkt worden tot bepaalde pagina’s van de website. De door VA.S.CO gebruikte cookies hebben tot doel de communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, de levering van de door de gebruikers gevraagde diensten toe te staan, de gebruikers bij een volgende bezoek te herkennen, de betalingen die de gebruikers desgevallend uitvoeren, te beveiligen en de taal van de gebruikers of andere voorkeuren die nodige zijn voor de levering van onze diensten, te registreren.

Onze vennootschap maakt ook gebruik van analyse- en opvolgingstools (google Analytics – anoniem) om de gegevens op de websites en de digitale gegevens te meten teneinde een algemeen beeld van de klanten te bekomen en analyses van de surfervaring uit te voeren met het oog op de verbetering van de inhoud en de verzending van doelgerichte reclame.

Cookies worden niet automatisch geïnstalleerd (met uitzondering van de cookies die nodig zijn voor de werking van de website en van de diensten van VA.S.CO, waarbij een banner u op de hoogte stelt van de installatie). Overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving zal VA.S.CO uw toestemming vragen alvorens andere types cookies op uw harde schijf te installeren. Teneinde eender welke hinder ten gevolge van die systematische toestemmingsverzoeken te voorkomen en een ononderbroken surfervaring te verzekeren, kunt u uw computer zo instellen teneinde de cookies van VA.S.CO te aanvaarden of kunnen we uw weigering van of toestemming voor bepaalde cookies registreren. Browsers aanvaarden automatisch alle cookies.

Wanneer u websites bezoekt van derden kan VA.S.CO in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele gebruik van cookies door die derden. Voor meer info raden we u aan de Cookie Policy van deze websites of derden te raadplegen.

BEWARING VAN GEGEVENS

Onze vennootschap verzamelt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, alsook informatie over de manier waarop en de frequentie waarmee u onze diensten gebruikt. Zolang u van onze diensten gebruik maakt, houden we die gegevens bij in actieve databanken, logbestanden en andere bestandtypes.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens zolang uw account actief is en voor een periode die kan variëren afhankelijk van het type gegevens.

PLAATS VAN OPSLAG VAN DE GEGEVENS EN OVERDRACHT

De hostingservers waarop wij de databanken verwerken en opslaan, bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie.

Wij zullen u onmiddellijk in kennis stellen – voor zover we daar wettelijk toe verplicht zijn – in geval van een gegevensopvraging afkomstig van een administratieve of gerechtelijke autoriteit met betrekking tot uw gegevens.

VEILIGHEID

In het kader van de uitvoering van haar diensten hecht VA.S.CO het grootste belang aan de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens van haar klanten.

Overeenkomstig de GDPR verbindt VA.S.CO zich ertoe alle voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren en meer bepaald om ze hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig te beschermen tegen vernietiging, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, alsook tegen enige andere vorm van onwettige verwerking of communicatie aan niet-gemachtigde personen.

Om de persoonsgegevens te beschermen tegen niet-toegelaten verspreiding past VA.S.CO de standaard veiligheidsmaatregelen van de industrie toe. Door de coderingsmethoden toe te passen die door de industrie worden aanbevolen, neemt VA.S.CO de nodige maatregelen om de informatie m.b.t. de betalingen en bank- en kredietkaarten te beschermen.

Teneinde elke ongeoorloofde toegang te voorkomen en de juistheid en het correcte gebruik van de gegevens te verzekeren, voerde VA.S.CO gepaste elektronische, fysieke en begeleidingsprocedures in met het oog op het bewaren en beschermen van de gegevens die via haar diensten werden verzameld.

Desalniettemin mag niemand ervan uitgaan dat hij of zij volledig beschermd is tegen een aanval van hackers. Wanneer een aanval van hackers op uw gegevens betrekking zou hebben, verbindt VA.S.CO zich er toe u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en alle nodige maatregelen te treffen teneinde de hacking te neutraliseren en de gevolgen ervan te beperken. Wanneer u schade zou lijden ten gevolge van de hacking door een derde, verbindt VA.S.CO zich ertoe u alle nodige bijstand te verlenen opdat u uw rechten zou kunnen laten gelden.

Het is belangrijk te weten dat elke gebruiker, klant of hacker die een beveiligingslacune vaststelt en misbruikt, zich blootstelt aan strafrechtelijke sancties en dat wij alle maatregelen zullen treffen, met inbegrip van het indienen van een klacht en/of een rechtsvordering, om de gegevens en de rechten van VA.S.CO en van haar gebruikers te beschermen en om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY

VA.S.CO behoudt zich het recht voor onderhavige Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, meer bepaald naar aanleiding van de wijziging van de van kracht zijnde wetten en reglementeringen. U zult via onze website of per e-mail in kennis worden gesteld van de aangebrachte wijzigingen, voor zover als mogelijk binnen minstens dertig (30) dagen vóór de inwerkingtreding van die wijzigingen. We raden u aan deze regels van tijd tot tijd te consulteren teneinde op de hoogte te blijven van onze procedures en regels met betrekking tot uw persoonsgegevens.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Surf naar onze contactpagina op https://www.vascogroup.com/nl/contact wanneer u vragen hebt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming per e-mail naar privacy@vasco.be of per gewone post naar: NV VA.S.CO, Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming / Juridische dienst, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat.

By continuing to browse our site, you agree to our Privacy Policy
Ok